TÁJÉKOZTATÓ ivóvíz és szennyvízbekötés igénybevételéhez

A törzshálózatról történő közvetlen bekötés műszaki alapfeltétele, hogy az ingatlan a bekötést lehetővé tevő ivóvíz- és/vagy szennyvízelvezető törzshálózatot magába foglaló közterület mentén helyezkedjen el. A víziközmű törzshálózat mentén fekvő ingatlanok bekötését külön-külön bekötő vezetékekkel kell megvalósítani.Az új víz- és/vagy szennyvízbekötés megvalósításához, a bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez a víziközmű-szolgáltató hozzájárulása szükséges.

Az ivóvíz-törzshálózathoz csatlakozó tűzoltásra szolgáló külön ivóvíz-bekötővezeték létesítéséhez a víziközmű-szolgáltató – a katasztrófavédelmi jogszabályok megtartásával – köteles hozzájárulni, ha a tűzoltáshoz szükséges vízmennyiség a házi ivóvízhálózatból és a vízművel össze nem függő más vízvételi helyről nem szerezhető be. A tűzoltásra szolgáló bekötővezetéket külön bekötési vízmérővel kell ellátni.

1. Igénybejelentés és elbírálás menete

Az ingatlanok víziközmű-hálózatba való bekötését az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója - az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának birtokában – kezdeményezheti igénybejelentés formájában.

Az igénybejelentésben a bejelentő közli:

 • a felhasználási célt, az igénybe venni tervezett ivóvíz mennyiségét,
 • nem lakossági felhasználó esetében az elvezetni tervezett szennyvíz mennyiségét, annak minőségi jellemzőit, különös tekintettel a vízvédelmi hatóság által előírt küszöbértékekre,
 • a bekötéssel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a tulajdonos személyét, valamint – ha az nem azonos a bejelentővel – az ingatlan tulajdonosának a bejelentéshez mellékelendő írásbeli nyilatkozata alapján az ingatlanhasználat jogcímét és
 • a csatlakozó hálózat, illetve a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat kialakításának általános műszaki jellemzőit.

Az igénybejelentés az „Igénybejelentés víz –és szennyvíz bekötéshez” nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával teljesíthető. A nyomtatvány elérhető a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. ügyfélszolgálati irodájában, vagy a letölthető a honlapról az alábbi linken:

Műszaki ügyintézés nyomtatványai

A nyomtatványt az alábbi elérhetőségeken lehet benyújtani:

 • Postai úton: Pápa Víz- és Csatornamű Zrt., 8500 Pápa, Vízmű u. 2.
 • Elektronikus úton: info@papaivizmu.hu vagy titkarsag@papaivizmu.hu
 • Személyesen: Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. ügyfélszolgálati iroda
 • Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, szerda 8-14, csütörtök 8-20, péntek 8-14

Ha az ellátandó ingatlan nem közvetlenül a törzshálózat mentén fekszik, az igénybejelentéshez szükség esetén mellékelni kell a szolgalmi jogra vonatkozó szerződést vagy határozatot, a közös bekötés megvalósítása esetén a felhasználók megállapodását. Az igénybejelentéshez a tulajdonosi hozzájárulás abban az esetben szükséges, ha az igénybejelentő az ingatlannak nem tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója. A
közszolgáltatás kötelező igénybevétele esetén, mivel a tulajdonostársak közműhálózatba való bekötési kötelezettsége egyetemleges, bármely tulajdonostárs jogosult arra, hogy megadja az ügyintézéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulást.

Az igénybejelentés vizsgálata az e-közmű rendszeren kiadott közmű-állásfoglalás szerint történik személyes benyújtáskor az ügyfélszolgálati irodán azonnal, vagy más úton beadott igénybejelentés esetén 5 napon belül az alábbi szempontok figyelembevételével:

 • a víziközmű-hálózat igényelt szolgáltatás teljesítésére való alkalmassága, annak műszaki állapota,
 • a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség fennállása,
 • az adott szolgáltatási pont vonatkozásában a műszakilag elérhető szolgáltatás rendelkezésre állása,
 • a bekötővezeték és a vízmérési hely létesítésének műszaki feltételei,
 • üzem esetén a szennyvíz előzetes tisztítását szolgáló berendezés megléte és a törzshálózatba vezetett szennyvíz minőségi paraméterei,
 • tartozásmentesség ellenőrzése.

Az igénybejelentés a kézhezvételét követő 5 napon belül elutasításra kerül, ha

 • a törzshálózat műszakilag nem elérhető, vagy annak kapacitása nem elegendő az igényelt szolgáltatás biztosítására,
 • bekötővezeték kiépítése vagy átépítése szükséges, és annak költségeit a bejelentő nem vállalja,
 • a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó a hozzájárulás fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
 • a bekötővezeték kialakításának nincsenek meg a műszaki feltételei,
 • az adott felhasználási helyen lejárt határ idejű vagy vitatott díjtartozás áll fenn.

Elfogadott igénybejelentés esetén 8 napon belül megküldésre kerül az igénybejelentőnek az alábbi két nyomtatványt a további feladatok és fizetési kötelezettségek teljesítéséhez:

a) „Szolgáltatói nyilatkozat víz –és szennyvíz bekötéshez

Ebben közli:

 • A csatlakozó ivóvízhálózat műszaki jellemzői (cső anyaga, átmérő)
 • A vízmérési hely kialakításának műszaki jellemzői
 • Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség
 • A csatlakozó szennyvízhálózat műszaki jellemzői (cső anyaga, átmérő)

b) „Tájékoztatás ivóvíz –és szennyvízbekötés igénybevételéhez"

Az igénybejelentő az előírtak teljesítését vállalja:

a) gondoskodik a vízmérési hely kialakításáról, és
b) benyújtja a Vhr. 5. melléklet szerinti tervet.

2. Ivóvíz és szennyvíz bekötés tervezése

A tervező megkeresése, kiválasztása, a tervezési díjának fizetése a Felhasználó feladata. A bekötés megvalósításához szükséges tervet a közmű-állásfoglalásban foglaltak alapul vételével, az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni. A tervet vízgazdálkodási tervezési szakterület (VZ-TEL), illetve építmények gépészeti tervezési szakterület (G) tervezői jogosultsággal rendelkező személy készítheti, a jogosultságot a tervezőnek igazolnia kell.

A tervhez csatolni kell az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel).

Amennyiben a terv elkészítésével bármely, megfelelő jogosultsággal rendelkező közműtervezőt bízzák meg:

 • Tájékoztatást kérünk az idegen tervező megbízásáról
 • Az idegen tervező által készített tervdokumentációt engedélyezésre be kell nyújtania a Pápai Vízmű Zrt. műszaki irodájába 2 példányban
 • A kérelmet a Víziközmű-szolgáltató elbírálja az alábbi nyomtatványon „Szolgáltatói nyilatkozat víz –és szennyvízbekötés tervhez
 • Amennyiben a beadott műszaki dokumentáció a követelményeknek nem felel meg, úgy hiánypótlásra visszaküldi. Elfogadás esetén 5 napon belül a jóváhagyott tervdokumentáció 1 példányát az Igénybejelentő részére megküldi.

A Felhasználó által megbízott, megfelelő jogosultsággal rendelkező tervezőnek a kiviteli tervet fel kell töltenie az e-közmű rendszerbe, ahol az egyeztetés lefolytatása megtörténik. A Felhasználó az engedélyes tervdokumentációból 2 példány tervet, a beszerzett engedélyeket (e-közmű rendszer által hitelesített nyilatkozat és egyéb szükséges hozzájárulások) átadja az ügyfélszolgálati ügyintézőnek.

A tervet a víziközmű-szolgáltató a közmű-állásfoglalásban foglaltak szerint az e-közmű rendszeren keresztül közműnyilatkozatban hagyja jóvá. Ha a benyújtott terv az 5. mellékletben foglaltaknak nem felel meg, vagy a bekötés megvalósítására nem alkalmas, a víziközmű-szolgáltató a terv benyújtását követő 5 napon belül írásos indokolással ellátva a terv kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti.

Ha a víziközmű-szolgáltató az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésére irányuló a bekötéssel összefüggő terveket kivitelezésre alkalmatlannak minősítette, új terv benyújtását, vagy a tervek olyan kiegészítését írta elő, amellyel az igénybejelentő nem ért egyet, az igénybejelentő a műszaki biztonsági hatóságtól kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását. A műszaki biztonsági hatóság az alkalmassági nyilatkozat kiadására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt értesíteni. A műszaki biztonsági hatóság eljárása díjmentes.

A víziközmű-szolgáltató a bekötéssel összefüggő tervek kivitelezésre alkalmasságával kapcsolatos nyilatkozatát az e-közmű rendszeren keresztül közműnyilatkozatban, illetőleg az igénybejelentés vizsgálatakor, legkésőbb az igénybejelentést követő 15 napon belül adja ki.

Ha a víziközmű-szolgáltató e határidő lejártát követő napig nem nyilatkozik, az alkalmassággal kapcsolatos nyilatkozat megadottnak tekintendő és a csatlakozás a benyújtott, a bekötéssel összefüggő tervek alapján kivitelezhető. A víziközmű-szolgáltató – az igénybejelentő egyidejű tájékoztatása mellett – a kivitelezés megtiltását kérelmezheti a műszaki biztonsági hatóságnál, ha – a víziközműszolgáltató nyilatkozattételének elmulasztása miatt a törvény erejénél fogva megvalósítható – terv kivitelezésre alkalmatlan.

Az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet értelmében a hiánytalan igénybejelentést követő 8 napon belül a víziközműszolgáltató tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy milyen további feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell teljesítenie, e tájékoztatás keretében a víziközmű-szolgáltató:

a) megállapítja a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét,
b) megadja a bekötővezeték tervezéshez szükséges, törzshálózatra vonatkozó műszaki
alap adatokat, és
c) meghatározza vízmérési hely kialakításának műszaki feltételeit.

3. Ívóvíz -és szennyvízbekötés kivitelezésre árajánlat

Az elfogadott igénybejelentés alapján a víziközmű-szolgáltató 8 napon belül elkészíti árajánlatát a kivitelezésre. Az árajánlat minden esetben a beadott kiviteli terv műszaki tartalma alapján készül. Az árajánlat kalkulált összege általánosságban az alábbi tételeket foglalja magában:

 • kivitelezési költség,
 • forgalomtechnika és munkaterület korlátozás költsége;
 • kényszeráramoltatású bekötővezeték esetén az átemelő, szivattyú, valamint a villamos csatlakozáshoz szükséges vezérlő szekrény gyártása és helyszíni szerelésének díja;
 • burkolat bontási-helyreállítási költség,
 • közterület-foglalási költség,
 • más közművek szakfelügyeletének és közműkitűzések költsége.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére nem kötelezett felhasználó kivételével nem lakossági vízfogyasztás esetén az árajánlat a fizetendő víziközmű-fejlesztési hozzájárulást is tartalmazza.

A víziközmű-szolgáltató árajánlata az abban foglalt valamennyi tétel együttes megrendelése esetén érvényes.

Az árajánlatát 60 napig tartja fenn a víziközmű-szolgáltató. Amennyiben a kivitelezés során olyan váratlan költségek merülnek fel, melyek az árajánlat készítésekor nem lehettek ismertek, arról és annak összegéről írásban tájékoztatja a víziközmű-szolgáltató a bejelentőt. Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, a kiszállási díj, az igényfelméréssel és az igénybejelentés feldolgozásával, elbírálásával kapcsolatban bármilyen tevékenység, szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.

A díjmentes csatlakozásra jogosult igénybejelentőnek a víziközmű-szolgáltató megtéríti a bekötésével összefüggésben felmerült, igazolt költségeit, ha

a) az ivóvíz-bekötővezeték létesítésére irányuló tervek alapján a csatlakozás kivitelezése e törvény alapján megkezdhető,
b) az igénybejelentő a bekötés kivitelezését befejezi, és azt

ba) a Víziközmű-szolgáltatónak a Vksztv. 55/J. § (1a) bekezdése szerinti, a bekötéssel összefüggő tervek kivitelezésre alkalmasságáról szóló nyilatkozata kézhezvételétől,
bb) nyilatkozat hiányában a terv benyújtásától számított 15 napos határidő lejártától,
bc) a Vksztv.55/J. § (1b) bekezdés alapján folytatott eljárásban meghozott, a tervek kivitelezésre alkalmasságát megállapító döntés véglegessé válásától,
vagy
bd) a Vksztv. 55/J. § (1) bekezdés szerinti döntés véglegessé válásától
számított százhúsz napon belül bejelenti, és

c) a Vksztv. 55/J. § (4) bekezdés szerinti olyan közigazgatási hatósági eljárásra kerül sor, amely az üzembe helyezés elrendelésével zárul.

Ha a költségek fentiek szerinti megtérítésére a megtérítési igény bejelentését követő 15 napon belül nem került sor, a fizetésre kötelezés tárgyában a műszaki biztonsági hatóság kérelemre dönt. A kérelem a c) pont szerinti eljárás keretében is előterjeszthető. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja huszonkétezer forint.

A hatóság a díj megfizetésére az eljárást lezáró döntésében

a) a víziközmű-szolgáltatót kötelezi, ha a kérelmező kérelmének részben vagy egészben helyt ad,
b) a kérelmezőt kötelezi, ha a kérelmet elutasítja.


4.Ívóvíz és szennyvíz bekötés megrendelése

A vízmérő helyet az ingatlanoknak bekötést lehetővé tevő ivóvíz-közműhálózatot magában foglaló közterület felé eső 1 m-es sávjában, az épületen kívül kell kialakítani. Amennyiben ez műszaki szempontból nem lehetséges, úgy az elhelyezés a vonatkozó
jogszabályok szerint a Szolgáltatóval egyeztetve.

Az ivóvíz és szennyvíz bekötővezeték létesítését Szolgáltató vagy az általa megbízott külső vállalkozó vagy az igénybejelentő által kiválasztott, a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személy végzi el a megrendelő költségére.

A Felhasználó részéről a bekötéshez biztosítandó feltételek (a továbbiakban: egyéb
feltételek):

 • rendezett terep, a munkaterülethez való hozzáférés biztosítása,
 • vízmérő akna rendelkezésre állása

A bekötést - az árajánlatra való hivatkozással – „Megrendelő ivóvíz- és szennyvíz bekötéshez” formanyomtatványon, a befizetés igazolásával kell megrendelni.

A víziközmű-szolgáltató a befizetéstől számított 30 napon belül vállalja a bekötés kivitelezését.

A szükséges nyomtatványok elérhetők a víziközmű-szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában, vagy a honlapról letölthetők.

Ha a megrendelő a bekötést nem a víziközmű-szolgáltatótól rendeli meg, a megrendeléshez csatolni szükséges a megbízott építési-kivitelezési jogosultsággal rendelkező szakkivitelező nyilatkozatát is arról, hogy a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szerepel, és vállalja a teljes körű lebonyolítást és garanciális kötelezettséget.

A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokban a bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelését, szennyvíz-bekötővezeték létesítését, annak a már üzemeltetett szennyvíz törzshálózatra való bekötését a víziközmű-szolgáltató, az általa megbízott vállalkozó vagy az igénybejelentő által kiválasztott, a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személy végzi, amelynek megvalósítása nem lehet későbbi, mint a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30. nap. A kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartását a műszaki biztonsági hatóság vezeti. Az ivóvíz bekötővezeték rákötését a fővezetékre, valamint a vízmérőhely szakszerűsítését, plombálását kizárólag a víziközmű-szolgáltató végezheti. A víziközmű-szolgáltató a kivitelezés során a teljesítésbe jogosult alvállalkozót bevonni. A víziközmű-szolgáltató által vállalt kivitelezés határideje a munkaárok rendelkezésre állásától számított 30 nap, amely kizárólag a tényleges munkavégzésre vonatkozik. A munkavégzés víziközmű-szolgáltatón kívüli okból történő
szünetelése (pl. a közút kezelője téli időszakban nem ad közútkezelői hozzájárulást az út felbontásához) a kivitelezés határidejébe nem számít bele. Ha az igénybejelentő a földmunkát építési kivitelezési jogosultsággal rendelkező vállalkozó szakkivitelezőtől rendeli meg, vagy a
bekötést az általa kiválasztott, kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személytől rendeli meg a földmunkával és helyreállítással együtt:

 • az építési kivitelezés jogosultsággal rendelkező vállalkozónak az érintett település előírása szerint - kell eljárnia.
 • rendelkeznie kell felelős műszaki vezetővel, MV-KÉ - Közlekedési építmények építési- szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése jogosultsággal;
 • a kivitelezés csak a víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott tervek alapján kezdhető el a víziközműszolgáltató és a további érintett közművek közműnyilatkozatában foglalt előírásainak betartása mellett;
 • meg kell tartania a munkaterület átadás-átvételi és a műszaki átadás-átvételi eljárást;
 • a műszaki átadás-átvételre és közszolgáltatási szerződés megkötésre csak szakszerű kivitelezés igazolása esetében van lehetőség; a szakszerű kivitelezést támogató szakfelügyelet a víziközmű-szolgáltató honlapjáról letölthető formanyomtatvány leadásával rendelhető meg, a megadott szakfelügyeletet a megrendelő köteles teljesítésigazolás aláírásával elismerni;
 • a vízbekötések sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerülnek átvételre.
 • a szennyvízbekötésre a házi hálózatot csak a sikeres műszaki átadás-átvételt követően lehet rákötni.

A víziközmű-szolgáltató köteles az igénybejelentővel, valamint az igénybejelentő által megbízott kivitelezési jogosultsággal rendelkező személlyel együttműködni. Amennyiben az igénybejelentő a bekötést nem a víziközmű-szolgáltatótól, hanem az általa kiválasztott, a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személytől rendeli meg, az ivóvízbekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték átvételéről és üzembe helyezéséről a víziközmű-szolgáltató köteles gondoskodni.

5. Vízszolgáltatás megkezdése

Sikeres műszaki átadás után a Felhasználó és a Víziközmű szolgáltató megköti a Közszolgáltatási szerződést A bekötő vezeték és tartozékai (elzáró szerelvények) a szolgáltatási pontig (szerződés szerint) az ellátásért felelős (Magyar Állam vagy helyi Önkormányzat), illetve (vízmérőóra) az üzemeltető (szolgáltató) tulajdonába kerül.