Tájékoztató a nem közművel összegyűtött háztartási szennyviz begyűjtéséről

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ingatlan tulajdonosától, vagyonkezelőjétől, birtokosától vagy használójától (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) történő begyűjtését - ideiglenes begyűjtési ellátásra történő kijelölés alapján - közérdekű szolgáltatóként a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult ellátni az önkormányzattal - a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII.8.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti megállapodás alapján, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (Xl.29.) Korm. rendelet figyelembevételével - kötött közszolgáltatási szerződés szerint.

A Közszolgáltató a közszolgáltatást Pápa város közigazgatási területén 2021. október 26. napjától új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2023. október 26. napjáig látja el.

A Közszolgáltató a közszolgáltatást a 3. § (2) bekezdésében meghatározott működési területen látja el.

A Közszolgáltató által szállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a Pápai Víz­ és Csatornamű Zrt. által üzemeltetett Pápa, Szabó D. u. 36. szám alatti szennyvíztisztító-telepen kialakított fogadó műtárgyban kell elhelyezni.

1. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

(1) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonostól átveszi, elszállítja és ártalmatlanítás céljára átadja.

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását nem tagadhatja meg, kivéve, ha arról érzékszervi megállapítás alapján feltételezhető, hogy nem minősül nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek.

(3) A Közszolgáltató a (2) bekezdésben foglalt feltételezés alapján, annak igazolására laboratóriumi vizsgálat készíttet. A laboratóriumi vizsgálat költségeit a Közszolgáltató akkor háríthatja át az ingatlantulajdonosra, ha a vizsgálat eredménye igazolja, hogy a vizsgált anyag nem minősül nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek.

(4) A Közszolgáltatónak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését úgy végzi, hogy az szennyezést ne idézzen elő a gyűjtőterületen és a közterületen.

(5) A Közszolgáltató elcsorgás esetén a szennyezést megszünteti, az elcsorgott szennyvizet összegyűjti, a kárelhárítást, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezi vagy elvégezteti, a környezet eredeti állapotát helyreállítja.

(6) A Közszolgáltató a szennyvíz elszállításához speciális járművet és a megfelelő képzettségű szakembert biztosít.

(7) A Közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállításával kapcsolatos iratokat 5 évig megőrizni.

(8) A Közszolgáltató a bejelentések, kifogások és észrevételek fogadása, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás érdekében ügyfélszolgálatot illetve 24 órában elérhető diszpécserszolgáltatot működtet:

- Ügyfélfogadás: munkanapokon 8.00-14.00 óráig, csütörtöki napokon 8.00-20.00 óráig
cím: 8500 Pápa, Vízmű u. 2.
telefon: 89/313-455, 122. mellék
e-mail: info@papaivizmu.hu

- Diszpécserszolgálat: nap 24 órájában
cím: 8500 Pápa, Szabó Dezső u. 36.
telefon: 89/322-704
e-mail: diszpecser@papaivizmu.hu

(9) Az ingatlantulajdonosokat is érintő feltételeiben tervezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonosokat a változtatás előtt legalább 10 nappal a honlapján és a helyi média útján értesíti.

2. Az ingatlanhasználó kötelezettségei

Az ingatlantulajdonos köteles

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás igénybevételéhez az ingatlanán megfelelő közműpótló létesítményt elhelyezni,

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtését és ideiglenes tárolását olyan módon végezni, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

c) az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően - a háztartási szennyvíz elszállíttatásáról szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a közszolgáltatás igénybevételével gondoskodni úgy, hogy évente a tényleges vízfogyasztása legalább 60 %­-ának megfelelő háztartási szennyvíz Közszolgáltatónak történő átadását számlával igazolja,

d) a közműpótló berendezés megközelíthetőségét úgy biztosítani, hogy a Közszolgáltató annak kiürítését alapfelszereltségével el tudja látni,

e) a közszolgáltatással összefüggő munkák végzését tűrni, e célból a Közszolgáltatót az ingatlanra beengedni.

f) a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni, amennyiben

fa) a közszolgáltatási szerződés szerinti adataiban változás következett be,

fb) tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté
válik.

3. Kedvezmények, mentességek

(1) Pápa Város Önkormányzata az ingatlantulajdonos részére a közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozóan kedvezményt nem állapít meg.

(2) Mentesül a közszolgáltatás igénybevétele alól az ingatlantulajdonos, amennyiben

a) az ingatlan a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséhez szükséges, a jogszabályban előírt CE megfelelőségi jelöléssel rendelkezö oldómedencével és szikkasztó mezővel rendelkezik vagy

b) az ingatlanon kizárólag locsolómérő van felszerelve és ezt a tényt a bekövetkezését követő 15 napon belül a Közszolgáltatónak írásban bejelenti és igazolja.

4. Az időlegesen használt és nem használt ingatlanokra vonatkozó szabályok

(1) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó kérelmét a szükséges igazolással együtt írásban kell a Közszolgáltatóhoz benyújtani.

(2) A közszolgáltatás akkor szüneteltethető, ha

a) a szüneteltetéssel érintett ingatlan vonatkozásában az ingatlantulajdonos rendelkezik közszolgáltatási szerződéssel és

b) az ingatlan lakatlan vagy

c) beépítetlen.

(3) Az ingatlantulajdonos

a) a (2) bekezdés b) pontjában foglaltak fennállását a jegyző által kiállított hatósági bizonyítvánnyal,
b) a (2) bekezdés c) pontjában foglaltak fennállását 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolja.

(4) Amennyiben az ingatlanhasználó a (2) bekezdésben foglaltak fennállását nem igazolja, úgy köteles a közszolgáltatást igénybe venni

(5) A szüneteltetés feltételeinek fennállása esetén az az ingatlanhasználó a szüneteltetésre a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától jogosult.

(6) A szüneteltetés időtartama alkalmanként legfeljebb 6 hónap. Amennyiben a jogosultság feltételei továbbra is fennállnak, a szüneteltetést ismételten kérelmezni kell.

(7) A szüneteltetés fennállása alatt a szüneteltetést érintő bármely körülmény változását az ingatlantulajdonos köteles azt annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Közszolgáltatónak írásban bejelenteni.

5. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályok

(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevétele iránti igényét – az erre célra rendszeresített megrendelő formanyomtatványon – a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán, postai úton vagy elektronikusan jelenti be a Közszolgáltatónak.

(2) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a bejelentés beérkezését követő 3 munkanapon belül, az ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban elvégezni.

(3) A közszolgáltatás elvégzését az ingatlantulajdonos a teljesítésigazolás aláírásával igazolja.

6. A közszolgáltatási szerződés

(1) A közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésével rendelkezésre áll.

(2) A Közszolgáltató kezdeményezi az ingatlantulajdonossal a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötését, melyet az ingatlantulajdonos legkésőbb a közszolgáltatás első alkalommal történő igénybe vételét megelőzően köteles megkötni.

(3) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó, az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszony a (2) bekezdésben foglalt szerződés megkötésével, valamint az (1) bekezdésben foglaltak szerint jön létre.

(4) A közszolgáltatási szerződés tartalmazza

a) a Közszolgáltató nevét, címét, adószámát cégjegyzékszámát,

b) a nem természetes személy ingatlantulajdonos közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát,

c) a természetes személy ingatlantulajdonos személyes adatai közül a családi és utónevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, valamint értesítési címét,

d) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

e) a teljesítés helyét,

f) a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,

g) a felek jogait és kötelezettségeit,

h) a közszolgáltatási díj megállapításának és megfizetésének módját,

i) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

j) a szerződéskötés helyét, idejét és a

k) szerződő felek aláírását.

(5) Az ingatlantulajdonosnak vagy a Közszolgáltatónak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenységét a jegyző ellenőrzi.

(6) A Közszolgáltató a kötelező közszolgáltatással érintett ingatlanokról évente írásban tájékoztatja a jegyzőt, megjelölve, hogy a közszolgáltatást mely ingatlan esetében vették igénybe.

7. A közszolgáltatás díja

(1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos az alábbi közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

Sorszám Megnevezés Nettó díj
1 4 m3 kapacitású gépjárművel történő szállítás esetén

12.283 Ft/forduló

2 Kiszállási díj

3.505 Ft/alkalom


(2) Az ingatlan tulajdonosában történő változás esetén a közszolgáltatási díjat a közszolgáltatóhoz történt bejelentés hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az ingatlan új tulajdonosa köteles megfizetni.

(3) A közszolgáltatást a Közszolgáltató 4 m3-es gépjárművel biztosítja.

(4) Amennyiben a közszolgáltatás teljesítése az ingatlantulajdonosnak felróható okból meghiúsul, a Közszolgáltató a kiszállási díjra jogosult.

(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatás elvégzését követően számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos részére az általa fizetendő közszolgáltatási díjról. A számla alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére utólag, a számlán megjelölt fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni.