A panaszkezelés menete

Panaszok: amelyeket a Szolgáltató kiemelten kezel, azt kivizsgálja és eredményéről a Felhasználót tájékoztatja

Főbb kategóriák:

 • számlareklamáció
 • szolgáltatói tulajdonú vízmérő hitelessége
 • locsolással kapcsolatos reklamáció
 • egyéb műszaki jellegű reklamáció
 • jogi természetű reklamáció ( szerződéssel, szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos )

 

 A Felhasználó szóban vagy írásban közölhet panaszt a Szolgáltatóval.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, illetve szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról, és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy másolati példányát - szóbeli panasz esetén - a Felhasználónak átadja, egyéb elektronikus hírközlés útján közölt panaszra a Szolgáltató 15 napon belül válaszol. A Szolgáltató a panaszbejelentést egyedi azonosítószámmal látja el. A telefonos panaszbejelentésről írásbeli feljegyzést készít.

A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

 • a Felhasználó neve, lakcíme
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja
 • a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke
 • a Szolgáltató nyilatkozata panasszal kapcsolatos álláspontjáról
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és a Felhasználó aláírása
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje

A Szolgáltató a panaszt elutasító álláspontját indoklással egészíti ki, és tájékoztatja a Felhasználót hogy mely hatóság, illetve békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Tájékoztatást ad továbbá az illetékes hatóság, illetve békéltető testület levelezési címéről.